تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - تقدیر
 

تقدیر

نویسنده: خسته

 

فقیر به دنبال شادی ثروتمند،وثروتمند به دنبال ارامش فقیرِِ!

کودک به دنبال ازادی بزرگتر،وبزرگتر به دنبال سادگی کودک!

پیر به دنبال قدرت جوان،وجوان به دنبال تجربه ی سالمند!

انانکه رفته اند در ارزوی بازگشت،وانانکه مانده اند در رویای رفتن!

خدایا؛کدامین پل در کجای دنیا شکسته که هیچکس به ارزوی خود نمیرسد؟!!

 

() نظرات