تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - هفت پند مولانا
 

هفت پند مولانا

نویسنده: خسته

 

در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمین باش

در مهر و دوستی مانند خورشید باش

هنگام خشم و غضب مانند کوه باش

درسخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش

در هماهنگی و کنار امدن با دیگران مانند دریا باش

خودت باش همانگونه که مینمایی

 

() نظرات