تبلیغات
روح سواران بخش روح سواران بخش - ناشکری
 

ناشکری

نویسنده: مریم ابوالفتحی

 

دقیقاً مابینِ خوشی هایمان،همان زمانیکه غرق در لطفِ خدا هستیم..
 
 
 
همان زمانی که از داشته هایمان ایراد میگیریم..
 
 
نداشته هایمان را به رخِ داشته هایمان میکشیم...
 
 
 
و ناشکری میکنیم...
 
 
 
شاید..شاید طوفانی بیاید...طوفانی که تمامِ داشته ها و نداشته هایت را
 
 
 
 
بگیرد..
 
 
و تو بمانی و حسرتِ دیگر نداشتنِ،داشته هایت...

 

() نظرات